HTML

035 369-401

Obavještenja i rezultati

Liste po Ponovljenom javnom pozivu od 7.12.2023. po XII Program sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža boraca i članova njihovih porodica 20...
Na osnovu odredbe člana 20. Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturalnu mrežu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/21 i 18/23) Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kanona utvrđuje KONAČNU LISTU PODNOSILACA ZAHTJEVA ZA OSTV...
Na osnovu odredbe člana 17. stav (1) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 6/21 i 18/23), Komisija ističe: Rang listu podnosilaca zahtjeva za ostvarivanje prava na besplatan prıkl...
Liste podnosilaca zahtjeva koji su aplicirali na Projekat sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih boraca 2023 po Ponovljenom javnom pozivu od 10.11.2023. godine: Lista odobrenih prijava (Zapošljavanje)Lista odobrenih prijava (Samozapošljavanje)Lista neodobrenih prij...
Na osnovu odredbe 16. stav ( 4 ) Odluke o utvrđivanju uslova, kriterija i postupaka za obavljanje volonterskog staža branilaca i članova njihovih porodica ("Službene novine Tuzlanskog kantona" broj: 5/19), Ministrica za boračka pitanja Tuzlanskog kantona utvrđuje: Konačnu listu branilaca i članova njihove...
0 0