HTML

035 369-401

Konkursi i javni pozivi

U skladu sa Projektom sufinansiranja zapošljavanja i samozapošljavanja djece šehida/poginulih boraca 2023 i Sporazumom o međusobnoj saradnji između Federalnog zavoda za zapošljavanje, Vlade Tuzlanskog kantona, Ministarstva za boračka pitanja TK i JU Služba za zapošljavanje TK objavljuje se: Javni poziv za...
Na osnovu člana 71. stav (1) i člana 74. Zakona o državnoj službi u Tuzlanskom kantonu („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 7/17, 10/17, 10/18, 14/18, 8/21, 10/21 i 14/22), člana 13. a u vezi sa članom 39. Pravilnika o unutrašnjoj organizaciji Ministarstva za boračka pitanja, broj: 15/1-30-1611...

JAVNI POZIV ZA POSLODAVCE

20.09.2023 14:23
Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona u suradnji sa JU Služba za zapošljavanje Tuzlanskog kantona objavljuje Javni poziv za učešće u XII Programu sufinansiranja obavljanja stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa/volonterskog staža, boraca i članova njihovih porodica...
Na osnovu člana48. stav (2) Zakona o dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica, drugi prečišćeni tekst („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 10/20, 14/22 i 9/23),  člana 13. stav (2) Odluke o utvrđivanju  uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukt...
0 0