HTML

035 369-401
Novosti

Uputstvo o postupku ostvarivanja prava za obavljanje stručnog osposobljavanja bez asnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica

 

23.04.2024 13:54
Slika
 

Vlada Tuzlanskog kantona na sjednici održanoj dana 26.03.2024. godine, donijela je novi propis, Odluku o utvrđivanju uslova, ograničenja, kriterija i postupka za obavljanje  stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica, (Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/24,  u daljem tekstu: Odluka)

 

Shodno odredbama Odluke, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona UBUDUĆE NEĆE OBJALJIVATIKonkurs za utvrđivanje liste branilaca i članova njihove porodice kojima se u Budžetu Tuzlanskog kantona obezbjeđuju sredstva za  stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, obzirom da zainteresovana lica prijavu mogu podnositi tokom cijele godine a najkasnije do 15.11. tekuće godine.U cilju pravilne primjene Odluke izdaje se

UPUTSTVO

o postupku ostvarivanja prava za obavljanje  stručnog osposobljavanja bez asnivanja radnog odnosa branilaca i članova njihovih porodica

 

I  - Lica koja mogu podnijeti prijavu

Pravo na podnošenje prijave za stručno osposobljavanje ima lice iz člana 1. st. (1) i (2) Zakona dopunskim pravima branilaca i članova njihovih porodica - drugi prečišćeni tekst (“Službene novine Tuzlanskog kantona”, broj: 10/20, 14/22, 9/23 i 5/24), koja imaju završen:

 1. a) prvi ciklus dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa najmanje 180 odnosno 240 ECTS bodova i/ili integrisani studij prvog i drugog ciklusa studija koji traje najmanje pet godina i čijim završetkom se stiče 300 odnosno 360 ECTS bodova (npr. studij medicine, farmacije, stomatologije i sl.).
 2. b) VII stepen stručne spreme i/ili
 3. c) VI stepenstručnespreme.

 

II  - Uslovi za ostvarivanje prava

(1) Lice iz tačke I ovog uputstva ima pravo na podnošenje prijave za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa, pod uslovom da:

 1. ima prijavljeno mjesto prebivališta na području Kantona, osim za povratnike u Republiku Srpsku (u daljem tekstu: RS),
 2. da ima stručnu spremu izt ačke I ovog uputstva,
 3. c) da je prijavljen na evidenciju nadležne službe za zapošljavanje kao nezaposlena osoba, odnosno da se vodi u evidenciji lica koja traže posao, a nema status nezaposlenog lica kod nadležne Službe zbog: zaposlenja na određeno vrijeme ili zaposlenja na određeno vrijeme izvan struke ili zaposlenje sa nižom stručnom spremom od one koje posjeduje,
 4. d) da je bez radnog iskustva nakon sticanja stručne spreme iz tačke I ovog uputstva,
 5. e) da je ranije započeto stručno osposobljavanje prekinuto bez krivice lica koje podnosi prijavu,
 6. f) da nije obavljao stručno osposobljavanje u struci u prethodnim godinama putem ovog Ministarstva, izuzev u slučaju sticanja novog akademskog zvanja i
 7. g) daposjedujevaljanudokumentaciju.

 

III - Ograničenje za podnošenje prijave

Pravo na podnošenje prijave nema lice koje je već obavljao stručno osposobljavanje u struci u prethodnim godinama putem ovog Ministarstva.

 

IV - Postupak podnošenja prijave 

(1) Prijava sa potrebnom dokumentacijom podnosi se Ministarstvu za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, na obrascu koji je  sastavni dio ovog uputstva.

(2) Lice uz prijavu za stručno osposobljavanje koja se podnosi na obrascu iz Aneksa I, obavezno prilaže svu dokumentaciju iz Aneksa II.

(3) Prijava za stručno osposobljavanje se podnosi tokom cijele budžetske godine, do utroška planiranih sredstava,  odnosno najkasnije do 15.11. tekuće godine.

(4) Podneseni zahtjevi za ostvarivanje prava iz stava (1) ovog člana važe za budžetsku godinu u kojoj su podneseni.

(5) Dokumentacija iz Anexa II  ovog člana se dostavlja u originalu ili u ovjerenoj fotokopiji.

 

V - Postupak donošenja prvostepenog rješenja

 • Ministarstvo je dužno provesti upravni postupak i donijeti rješenje kojim priznaje ili odbija prava za stručno osposobljavanje.

(2) Prije donošenja rješenje, Ministarstvo je obavezno izvršiti provjeru lica kod nadležne Službe u pogledu utvrđivanja činjeničnog stanja da je podnosilac zahtjeva bez radnog iskustva nakon sticanja stručne spreme iz tačke I ovog upustva.

 

VI - Postupanje poslodavca

(1) Lice kome je pravosnažnim rješenjem Ministarstva priznato pravo na stručno osposobljavanje, ima pravo na izbor odgovarajućeg poslodavca po sopstvenom izboru.

(2) Poslodavac je obavezan prijaviti se  na otvoreni javni poziv JU Službe za zapošljavanje  TK i dostaviti propisanu dokumentaciju.

            (3) Javni poziv JU Službe za zapošljavanje TK ostaje otvoren do utroška sredstava a najkasnije do 30.11. tekuće godine.

 

 

ANEKS I
Z A H T J E V 
za ostvarivanja prava na prioritet prilikom prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa branilaca Bosne i Hercegovine i članova njihove porodice
sa IZJAVOM

 

 

I         OPĆI PODACI:

 

 1. Prezime (ime jednog roditelja) i ime podnositelja zahtjeva

_________________________ ________________________________________________

 

 1. JMBG podnositelja zahtjeva:_____________________________________________

 

 1. Naziv završenog fakulteta podnositelja zahtjeva

___________________________________________________u ______________________

 

 1. Sadašnja adresa stanovanja: ______________________________________________

 

Grad/općina ________________________________________________________

 

 1. Kontakt telefon: ______________________ Mob____________________________

 

 1. Prava iz boračko invalidske zaštite podnositelj zahtjeva ili član porodice podnositelja  zahtjeva ostvaruje u gradu/općini: ______________________________________________

 

Uz ovu prijavu  prilažem:

 1. CIPS (PBA 1) obrazac ili kopiju lične karte,
 2. dokaz o pripadnosti branilačkoj populaciji, kako slijedi:
 3. a) za korisnika prava u statusu, djeteta poginulog, umrlog i nestalog branioca
 4. poslednje rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu u kojem je navedeno lice kao korisnik prava
 5. b) za korisnika prava u statusu ratnog vojnog invalida,
 6. poslednje rješenje na snazi o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida
 7. c) a korisnika prava u u statusu demobilisanog branioca:
 8. uvjerenje o dužini učešća u OS BiH.
 9. d) za korisnika prava u statusu dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja oba dokumenta kumulativno:
 10. poslednje rješenje na snazi
 11. i u zavisnosti od pripadnosti boračkoj kategoriji (porodice šehida, poginulih nestalih branilaca ili ratni vojni invalid ili demobilisani branilac) jedan od dokumenata iz tački a) i/ili b) i/ili c)
 12. uvjerenje Službe o nezaposlenosti u struci nakon sticanja diplome prvog ciklusa dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa 180 odnosno 240 ECTS bodova ili integrisani studij prvog i drugog ciklusa studija koji traje najmanje pet godina i čijim završetkom se stiče 300 odnosno 360 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme ili VI stepen stručne spreme.
 13. dokaz o završenom prvom ciklusu dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa 180 odnosno 240 ECTS bodova ili integrisani studij prvog i drugog ciklusa studija koji traje najmanje pet godina i čijim završetkom se stiče 300 odnosno 360 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme ili VI stepen stručne spreme i
 14. izvod iz matične knjige rođenih ili vjenčanih, kako bi podnosilac zahtjeva dokazao srodstvo sa braniocem po osnovu kojeg koristi pravo na prioritet prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

 

(sva naprijed navedena dokumenta moraju biti dostavljeni kao original ili ovjerene fotokopije)

 

 

Takođe, pod punom moralnom, materijalnom i krivičnom odgovornošću,  dajem 

 

I  Z  J  A  V  U

 

 

kojom potvrđujem da sam Ja, ___________________________________________ iz 

                                                    (prezime, ime jednog roditelja, ime)

 

grada/općine ______________________,

 

 saglasan da se podaci iz zahtjeva za ostvarivanja prava na prioritet prilikom prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosabranilaca Bosne i Hercegovine i članova njihove porodice i dokumetacije koju prilažem uz zahtjev, mogu koristiti u postupku i dostavljati Javnoj ustanovi Služba za zapošljavanje ili drugim pravnim osobama radi posredovanja pri pronalasku poslodavca za stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosabranilaca Bosne i Hercegovine i članova njihove porodice.

 

 

Dana_______________. godine                                                     DAVALAC IZJAVE

                                                                                                                                                                                                                                                               __________________________

                                                                                                            LK Broj:__________

 

                                                                                                             Izdata u __________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEKS II

Popis potrebne dokumentacije

uz zahtjev  za ostvarivanje prava na prioritet prilikom prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa branilaca Bosne i Hercegovine i članova njihove porodice

 

Redni broj:

Naziv dokumenta

Organ koji ga izdaje dokument

1.                   

Zahtjev  za ostvarivanja prava na prioritet prilikom prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa branilaca Bosne i Hercegovine i članova njihove porodice, sa izjavom– Aneks I (original)

Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona

2.                   

CIPS (PBA 1) obrazac ili kopiju lične karte

Ministarstvo unutrašnjih poslova Tuzlanskog kantona

3.                   

Dokaz o pripadnosti boračkoj populaciji:

 

a)      za korisnika prava u statusu, djeteta poginulog, umrlog i nestalog branioca

1. poslednje rješenje o priznatom pravu na porodičnu invalidninu u kojem je navedeno lice kao korisnik prava

b)   za korisnika prava u statusu ratnog vojnog invalida,

1.    poslednje rješenje na snazi o priznatom svojstvu ratnog vojnog invalida

 

c)    za korisnika prava u u statusu demobilisanog branioca:

1.     uvjerenje o dužini učešća u OS BiH.

 

d)   za korisnika prava u statusu dobitnika ratnog priznanja i odlikovanja oba dokumenta kumulativno:

1.    poslednje rješenje na snazi

i u zavisnosti od pripadnosti boračkoj kategoriji (porodice šehida, poginulih nestalih branilaca ili ratni vojni invalid ili demobilisani branilac) jedan od dokumenata iz tački a) i/ili b) i/ili c)

 

Gradska/općinska služba nadležna za boračko invalidsku zaštitu (tč.a)

Gradska/općinska služba nadležna za boračko invalidsku zaštitu (tč.b)

 

Grupa za pitanja iz oblasti vojne evidencije (tč.c)

 

 

Gradska/općinska služba nadležna za boračko invalidsku zaštitu (tč.d)

4.                   

Izvod izmatične knjige rođenih ili vjenčanih, kako bi podnosilac zahtjeva dokazao srodstvo sa braniocem po osnovu kojeg koristi pravo na prioritet prijema na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa

Gradska/općinska služba

5.                   

uvjerenje JU Službe za zapošljavanje o nezaposlenosti u struci nakon sticanja diplome prvog ciklusa dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najviše četiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa 180 odnosno 240 ECTS bodova ili integrisani studij prvog i drugog ciklusa studija koji traje najmanje pet godina i čijim završetkom se stiče 300 odnosno 360 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme ili VI stepen stručne spreme.

JU Služba za za zapošljavanje TK

 

6.                   

dokaz o završenom prvom ciklusu dodiplomskog studija akademskog zvanja stečenog nakon najmanje tri i najvišeč etiri godine redovnog studija koji se vrednuje sa 180 odnosno 240 ECTS bodova ili integrisani studij prvog i drugog ciklusa studija koji traje najmanje pet godina i čijim završetkom se stiče 300 odnosno 360 ECTS bodova ili VII stepen stručne spreme ili VI stepen stručne spreme

Ustanove visokog obrazovanja

 

 

 

 

 

 

 

0 0