HTML

035 369-401
Novosti

Izmjena teksta oglasa za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežuu 2023. godini na području Tuzlanskog kantona

 

03.10.2023 14:39
Slika
 

Na osnovu člana 13. stav (2) Odluke o utvrđivanju  uslova, kriterija i postupka ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu, („Službene novine Tuzlanskog kantona“, broj: 6/21 i ) i člana 2. broj: 15/1-15/1-04-022055-1-ZDŽ-23od 02.10.2023. godine, Ministarstvo za boračka pitanja Tuzlanskog kantona, utvrđuje

I Z M J E N U   T E K S T A  O G L A S A

za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežuu 2023. godini na području Tuzlanskog kantona

 

             Tekst Javnog oglasa za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja pravana besplatan priključak nainfrastrukturnu mrežu u 2023.godini na području Tuzlanskog kantona objavljen je na web-stranici Vlade Tuzlanskog kantona, kao i oglasnim pločama ili na druginačin u Gradskim/općinskim službama nadležnim za branilačko-invalidsku zaštitu (u daljemtekstu: Služba), mijenja se u dijelu tačke II podtačka c) i glasi:

 

“ c) posjeduje validan dokaz (račun o uplati ili potvrdu/uvjerenje nadležnog organa ili preduzeća o izvršenoj uplati uz dostavljanje izvoda) o izvršenoj uplati priključka na infrastrukturnu mrežu, “

 

kao i u dijelu tačke VI Popis potrebne dokumentacije, podtačka 10. i glasi:

 

10.

račun o uplati ili potvrda/uvjerenje nadležnog organa ili preduzeća o izvršenoj uplati uz dostavljanje izvoda

nadležni organ ili preduzeće

Podnosilac zahtjeva

 

 U ostalom dijelu tekst Oglasa za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu u 2023. godini na području Tuzlanskog kantona ostaje nepromjenjen.

 

Zahtjev sa potrebnom dokumentacijom po ovom oglasu, podnosi se gradskoj/općinskoj službi nadležnoj za boračko - invalidsku zaštitu, u rokuosam dana od dana objavljivanja izmjene na web stranici Ministarstva za boračka pitanja, odnosno zaključno sa  danom 10.10.2023. godine (utorak), neposredno ili na adresu:

Služba boračko - invalidske zaštite grada/općine_________________________                

ul.br._______________________________________________ sa naznakom

Prijava na oglas za podnošenje zahtjeva za ostvarivanja prava

na besplatan priključak na infrastrukturnu mrežu

 u 2023. godini na području Tuzlanskog kantona“ 

(Obrazac zahtjeva se nalazi u Službi, soba broj________________________ )

 

Nepotpune i neblagovremene prijave neće se razmatrati.

       

MINISTARSTVO ZA BORAČKA PITANJA  TK

0 0